• ECOWOOD

Dub we hoz we çaý agajy Ineredenerli versail parket agaç pol, çantili parket agaç pol

Dub we hoz we çaý agajy Ineredenerli versail parket agaç pol, çantili parket agaç pol

Gysga düşündiriş:

Wersal nagyşlarymyzyň pollary köp görnüşde, dokumalarda, bezeglerde, reňklerde, ululykda we şekillerde bar.

Pollary islegleriňize görä düzýäris.Bizde taýýar sanaw ýok.

Producthli önümlerimiz her bir müşderi üçin niýetlenendir, şonuň üçin bular ylham we pikirler üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Nusga Dizaýner parket
Agaç görnüşi Dub, hoz, çaý
Agaç gelip çykyşy Amerika, Europeanewropa
Spesifikasiýa 800 x 800MM
Beýleki ululyklar bar 300x300mm, 450x450mm, 600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm
Galyňlygy: 14 / 3mm, 15 / 4mm, 15 / 3mm, 18 / 4mm, 22 / 4mm
Beýleki ölçegleri özleşdirýär.
Baha A / B.
Faceüzü öňünden gumlanan, gutarylmadyk
Içki bevel Hawa
Esasy Ewkalipt
Yzky Weneer gaýa
Bilelikdäki Dil we Groove
Bevel Mikro bevel
Ueelim WBP
Yzky çukur NO
Formalhid zyňylyşy E0, CARB II
MC 8-12% ýa-da özleşdirilen
Şahadatnamalar ISO, FSC, CE, CARB, JAS, SÖORGI SKORE
OEM OEM hoş geldiňiz
Eltip beriş senesi goýumy alandan soň 35-45 günüň içinde
çantilli parket agaç pollary01
çantilli parket agaç pollary02
çantilli parket agaç pollary03

Üstünlikleri

Bize berlen parket panelleriniň size zerurdygyny kepillendirmek üçin aşakdaky artykmaçlyklarymyz bar.

1. Ösen enjamlar
“ECOWOOD INDUSTRIES” 160 metr uzynlykdaky UV enjamy, nemes Maýk dört taraplaýyn berkitme, ösen çäge enjamy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan, önümiň hiline berk binýat berýän ösen enjamlara we güýçli üpjünçilik ukybyna eýedir.

2. Tejribeli tehnikler we önümçiligi gowy dolandyrmak
“ECOWOOD INDUSTRIES” önümimiziň hiliniň ajaýyp bolmagyny üpjün edýän agaç pollary öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribeli tehnikleri işe aldy.Mundan başga-da, 10 ýyl bäri agaç pollaryň üstünde işleýän, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan, önümçiligiň bahasyny tygşytlaýan, bahalarymyzy we hilimizi bäsdeşlige ukyply etmek üçin agaç poluň üstünde işleýän dolandyryjy adamymyz bar.

3. Hünär hiline gözegçilik
Şeýle hem, ýokary hilli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hil barlag laboratoriýasyny döretdik, şeýle hem hünär hiline gözegçilik topary bar.Bularyň hemmesi hilimiziň halkara we senagat standartlaryna ýetmegini üpjün edýär.

4. Satuwdan soň ýöriteleşdirilen hyzmat
Kompaniýa satuwdan soňky hyzmat bölümini ýöriteleşdirdi, müşderiniň hil meselesini ilkinji gezek çözmegi üpjün edýär, degişli çözgüt we önümçilik bölümine öz wagtynda jogap berýär, şuňa meňzeş meseleleriň gaýtalanmazlygyny bes edýär.

5. Wagtynda eltip bermek
Kompaniýamyzyň Linyi logistika merkezinde 2000 inedördül metrden gowrak ammary bar, bu önümimiziň ýeterlik üpjün edilmegini üpjün edýär.Güýçli transport, Hytaý arzan bahadan önümimizi her şähere daşamagy üpjün etdi.

Kompaniýamyz elmydama marka, çig mal we satuw boýunça özümizi ösdürer.Işewür hyzmatdaşlarymyz bilen ýeňiş gazanmak üçin hilimizi we netijeliligimizi yzygiderli ýokarlandyrarys.

çantilli parket agaç pollary04
20220422-14-11
çantili parket agaç pollary18

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň