• ECOWOOD

Önümler habarlary

Önümler habarlary

 • Lighteňil ýa-da garaňky agaç pol has gowumy?

  Lighteňil ýa-da garaňky agaç pol has gowumy?Şeýlelik bilen, täze pol gurmagy göz öňünde tutmagyň wagty geldi, ýöne kelläňizde bir sorag ýaňlanýar.Lightagtylykmy ýa-da garaňky?Haýsy agaç poluňyz otagyňyz üçin has gowy işlär?Ilkibaşda kyn mesele ýaly bolup biler, ýöne alada etme, bar ...
  Koprak oka
 • GÜLLERDE PARKUETRI NATME?

  Polda parketri näme?Parketri, bezeg geometrik nagyşlarynda tagta ýa-da agaç plitalaryny tertiplemek arkaly döredilen pol görnüşidir.Jaýlarda, köpçülik ýerlerinde görlen we öý bezegi neşirlerinde köp orun alýan parketri dünýäde iň meşhur pol dizaýny f ...
  Koprak oka
 • Aşhanalarda we hammamlarda gaty agaç pol: Hawa ýa-da ýok?

  Gaty pollar wagtlaýyn pol saýlamasydyr.Öý satyn alýanlaryň köpüsiniň gowy saklanylýan gaty agaja isleginiň bir sebäbi bar: rahat, çakylyk berýär we jaýyňyzyň bahasyny ýokarlandyrýar.Emma aşhanaňyza we hammamyňyza gaty agaç pollary oturtmagy göz öňünde tutmalymy?Artykmaç sorag ýok ...
  Koprak oka
 • Agaç parket poluny nädip arassalamaly

  Residentialaşaýyş we söwda meýdançalaryna hödürlenýän ýylylygy we çylşyrymly parket tekliplerini inkär edip bolmaz.Simpleönekeý ýa-da çylşyrymly dizaýnda goýulsa-da, agaçdan ýasalan bu stil islendik otaga ýaşaýyş getirýär.Parket pollary näçe ajaýyp görünse-de, onuň saklanmagy üçin yzygiderli ideg edilmegini talap edýär ...
  Koprak oka
 • Fransuz parketiniň taryhy

  Şol bir köşk bilen manydaş Wersal parket panellerinden başlap, häzirki zaman interýeriniň köpüsinde tapyljak şewron nagyşly parket agaç poluna çenli, parketde owadanlyk we stil bilen baglanyşyk bar.Parketli otaga gireniňde ...
  Koprak oka
 • Poluň üstündäki çyzyklary nädip aýyrmaly?

  Dyrnaklary aýyrmagyň birnäçe usuly bar, olara gülkünç wagt sarp etmän.Bu kiçi işe başlaýanlar we jaý eýeleri üçin ajaýyp.Muny aşakdaky köp ýönekeý usullardan birini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.Bug Bugdan peýdalanmak, çyzuwlary aýyrmagyň ajaýyp usuly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Parket poly: Seresaplyk we hyzmat

  Parket poly jaýa nepislik we stil hödürleýär.Geometrik nagyş bolsun, şewron stili ýa-da çylşyrymly enigma nagşy bolsun, bu üýtgeşik gaty pol, gözelligini saklamak üçin yzygiderli ideg etmegi talap edýär.Bejeriş beýleki gaty agaç pollara meňzeýär.ServiceMaster arassa pol ...
  Koprak oka
 • Dünýäde meşhur pol üstü tehnologiýasy

  Dünýäde iň meşhur gaty agaç poluň üstüni bejermek prosesi bar.Reňklemek, ýaglamak, arra bellikleri, gadymy we el işleri ýaly dünýäde meşhur poluň üstki bejeriş amallary barada has giňişleýin öwreniň.Boýag Öndüriji, pürkmek üçin uly göwrümli boýag önümçilik liniýasyny ulanýar ...
  Koprak oka
 • Dyky poluň üç esasy görnüşi haýsylar?

  Dyky poluň üç esasy görnüşi haýsylar?

  Arassa dykyz pol.Galyňlygy 4, 5 mm, gaty gödek, başlangyç reňkden üýtgewsiz nagyş ýok.Iň uly aýratynlygy arassa dykylykdan ýasalýar.Ony gurnamak, ýelmeýän görnüşi, ýagny ýörite ýelim bilen göni ýere ýapyşmagy kabul edýär.Gurluşyk tehnologiýasy birneme çylşyrymly ...
  Koprak oka
 • Gyşda gaty agaç pollary nädip saklamaly?

  Gyşda gaty agaç pollary nädip saklamaly?

  Gaty agaç pol, häzirki zaman öý bezeginiň ajaýyp ýeridir.Diňe agaç pollary adamlary dostlukly we rahat duýmak üçin däl-de, eýsem gaty agaç pollar daşky gurşawy goramagyň, ýokary derejeli bezegiň wekili bolup durýar, şonuň üçin köp maşgala bezeg işlerinde gaty agaç pollary saýlar ...
  Koprak oka
 • Agaç poluň zaýalanmagynyň on sebäbi

  Agaç poluň zaýalanmagynyň on sebäbi

  Agaç poluna hyzmat etmek kelle agyry, nädogry hyzmat etmek, abatlamak esasy taslama, ýöne dogry saklansa agaç poluň ömrüni uzaldyp biler.Durmuşda biperwaý görünýän kiçijik zatlar agaç pola gereksiz zeper ýetirip biler.1. Toplanan suw Gatyň üstündäki suw, ...
  Koprak oka
 • Agaç pol gurlandan soň näçe wagt galyp bilerin?

  Agaç pol gurlandan soň näçe wagt galyp bilerin?

  1. asfaltdan soň giriş wagty, pol asfaltlanandan soň, derrew girip bilmersiňiz.Adatça 24 sagatdan 7 günüň içinde barlamak maslahat berilýär.Wagtynda barlamasaňyz, içerdäki howanyň aýlanyşyny saklaň, yzygiderli barlaň we saklaň.Bu maslahat berilýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2