• ECOWOOD

Sorag-jogap

Sorag-jogap

1. Nusgalar hakda?

Müşderiniň dizaýnyna görä nusgalar ýasalyp bilner.2 sany kompýuteriň içinde mugt nusgalar, kurýer zarýady aýrylýar.

2. MOQ näme?

MOQ-ymyz adatça 20 inedördül metrdir.
Az mukdarda, has ýokary çykdajy.

3. Önümçilik möhletiňiz näçe?

200 inedördül metrde, goýum alandan 15 gün soň.Has köp mukdarda gepleşik geçirmeli.

4. ippingük daşamak porty näme?

Qingdao.

5. Töleg şertleriňiz nähili?

30% T / T öňünden, Balans iberilmezden öň tölenýär.

6. Şereketiňiziň ýerleşýän ýeri näme?

Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Şandong şäheriniň Liný şäherinde ýerleşýär.Sapara hoş geldiňiz.

7. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

Bahalar tassyklanandan soň, hilini barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.Adatça nusga almak üçin 3-15 gün gerek, esasanam nusgalar tikilen.0.5m2-den aşakdaky nusgalar mugt.Müşderiler ýük bahasyny tölemeli.

8. Nusga tölegini we ýük bahasyny nädip töläp bilerin?

“Ecowood” DHL we UPS bilen işleýär, ylalaşylan ýük nyrhymyz takmynan 50% arzanladyş.Nusgalary size ibermezden ozal agram ederis, ýük Paypal ýa-da Western Union tarapyndan tölenip bilner.Şeýle hem, nusgalary islän kurýeriňiz bilen ýygnap bilersiňiz.

9. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, gözleg we barlag bölüminde hünärmenler toparymyz bar.Diňe bize ideýalary aýdyň, meýilnamaňyzy dizaýna durmuşa geçirmäge we hakyky nusgalary ýerine ýetirmäge kömek ederis.

10. Nusgany näçe wagt garaşyp bilerin?

Adatça nusgalary gutarmak üçin 3-15 gün gerek.Mysal üçin gowşuryş wagty 3-5 iş gününden bolar, saýlan ekspress kompaniýaňyza bagly.

11. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?

Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize baglydyr.Getirmegiň ortaça wagty 30-45 gün töweregi.

12. Getirmegiň şertleri näme?

EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP we ş.m. kabul edýäris, siziň üçin iň amatly ýa-da çykdajyly birini saýlap bilersiňiz.

13. ABŞ-ly müşderi üçin şertler näme?

ABŞ we Hytaý Söwda urşy we antidump salgyt köp müşderini Hytaýdan agaç pollaryny import etmek töwekgelçiligini döredýär, töwekgelçiligi azaltmak üçin ABŞ müşderileri ABŞ kompaniýamyz bilen işleşip bilerler.