• ECOWOOD

Habarlar

Habarlar

 • Lighteňil ýa-da garaňky agaç pol has gowumy?

  Lighteňil ýa-da garaňky agaç pol has gowumy?Şeýlelik bilen, täze pol gurmagy göz öňünde tutmagyň wagty geldi, ýöne kelläňizde bir sorag ýaňlanýar.Lightagtylykmy ýa-da garaňky?Haýsy agaç poluňyz otagyňyz üçin has gowy işlär?Ilkibaşda kyn mesele ýaly bolup biler, ýöne alada etme, bar ...
  Koprak oka
 • Laminat agaç pollary nädip şöhlelendirmeli?

  Laminat agaç pollary nädip şöhlelendirmeli?Laminat pollar öýler üçin meşhur görnüş bolansoň, laminat pollary nädip ýalpyldatmalydygyny bilmek möhümdir.Laminat agaç pollary saklamak aňsat we ýönekeý öý goşlary bilen arassalanyp bolýar.Ulanmak üçin iň oňat önümleri öwrenmek we birneme yzarlamak bilen ...
  Koprak oka
 • GÜLLERDE PARKUETRI NATME?

  Polda parketri näme?Parketri, bezeg geometrik nagyşlarynda tagta ýa-da agaç plitalaryny tertiplemek arkaly döredilen pol görnüşidir.Jaýlarda, köpçülik ýerlerinde görlen we öý bezegi neşirlerinde köp orun alýan parketri dünýäde iň meşhur pol dizaýny f ...
  Koprak oka
 • Aşhanalarda we hammamlarda gaty agaç pol: Hawa ýa-da ýok?

  Gaty pollar wagtlaýyn pol saýlamasydyr.Öý satyn alýanlaryň köpüsiniň gowy saklanylýan gaty agaja isleginiň bir sebäbi bar: rahat, çakylyk berýär we jaýyňyzyň bahasyny ýokarlandyrýar.Emma aşhanaňyza we hammamyňyza gaty agaç pollary oturtmagy göz öňünde tutmalymy?Artykmaç sorag ýok ...
  Koprak oka
 • Herringbone agaç pollaryny göz öňünde tutmagyň 5 sebäbi

  Agaçdan ýasalan pollary oturtmak, süri süňkünden has haýran galdyrmaýar.Possiblehli mümkin bolan düzülişlerden herringbone şahsyýeti kosmosa çykarýar, şol bir wagtyň özünde hemişelik özüne çekiji bolýar.Herringbone (käwagt parket bloky diýilýär), kiçijik agaç tagtalaryň ...
  Koprak oka
 • Gaty pollary täze görnüşde nädip saklamaly

  Agaç pollary oturtmak maýa goýumdyr.Islendik maýa goýumlary ýaly, ony edeniňizden soň, ony goramak isleýärsiňiz.Şonuň üçin gaty agaç pollaryňyzy dogry saklamak möhümdir.Olara näçe gowy ideg etseňiz, şonça-da uzak dowam eder, öýüňize şol ýyly, wagtlaýyn özüne çekiji karz berer ...
  Koprak oka
 • Nagyşly pollar bilen gyzyklanýarsyňyzmy?Ine bilmeli zatlaryňyz

  Poluňyza häsiýeti girizmegiň iň aňsat we iň tygşytly usullaryndan biri, plitkalaryňyzy ýa-da pollaryňyzy goramakdyr.Diýmek, poluň üstünde nädip ýatýandygyňyzy täzeden gözden geçirip, islendik giňişligi ýokarlandyryp bilersiňiz.Ine, nagyşly pollary gurnamagyň berkdigini ýa-da ýokdugyny anyklamaga kömek edýän döredijilik pollary ...
  Koprak oka
 • 5 umumy gaty agaç pol gurmak ýalňyşlyklary

  1. Aşakdaky gatyňyza ähmiýet bermezlik Eger aşaky gatyňyz - ýeriňiziň berkligini we güýjüni üpjün edýän poluňyzyň aşagy - gödek görnüşde bolsa, gaty agaç üstüňizi gurjak bolanyňyzda köp kynçylyklara duçar bolarsyňyz.Boş we çişirilen tagtalar has kiçi p ...
  Koprak oka
 • Parket poluny nädip goýmaly

  Parket, häzirki öý eýeleri üçin elýeterli köp sanly pol görnüşlerinden biridir.Bu pol stilini gurmak gaty aňsat, ýöne plitkalaryň içindäki üýtgeşik geometrik nagyşlary nygtaýanlygy sebäpli, ony üns bilen ýerine ýetirmek möhümdir.Parket pollaryny ýasamak üçin bu gollanmany ulanyň ...
  Koprak oka
 • Agaç parket poluny nädip arassalamaly

  Residentialaşaýyş we söwda meýdançalaryna hödürlenýän ýylylygy we çylşyrymly parket tekliplerini inkär edip bolmaz.Simpleönekeý ýa-da çylşyrymly dizaýnda goýulsa-da, agaçdan ýasalan bu stil islendik otaga ýaşaýyş getirýär.Parket pollary näçe ajaýyp görünse-de, onuň saklanmagy üçin yzygiderli ideg edilmegini talap edýär ...
  Koprak oka
 • Fransuz parketiniň taryhy

  Şol bir köşk bilen manydaş Wersal parket panellerinden başlap, häzirki zaman interýeriniň köpüsinde tapyljak şewron nagyşly parket agaç poluna çenli, parketde owadanlyk we stil bilen baglanyşyk bar.Parketli otaga gireniňde ...
  Koprak oka
 • Umumy parket meselelerini nädip düzetmeli?

  Parket poly näme?Parket pollary ilkinji gezek 17-nji asyryň ahyrynda sowuk plitkalara alternatiwa hökmünde Fransiýada görlüpdi.Agaç poluň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda, berk ölçegli berk agaç bloklardan (zolaklar ýa-da plitkalar hem diýilýär) ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3