• ECOWOOD

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Laminat agaç pollary nädip şöhlelendirmeli?

  Laminat agaç pollary nädip şöhlelendirmeli?Laminat pollar öýler üçin meşhur görnüş bolansoň, laminat pollary nädip ýalpyldatmalydygyny bilmek möhümdir.Laminat agaç pollary saklamak aňsat we ýönekeý öý goşlary bilen arassalanyp bolýar.Ulanmak üçin iň oňat önümleri öwrenmek we birneme yzarlamak bilen ...
  Koprak oka
 • Nagyşly pollar bilen gyzyklanýarsyňyzmy?Ine bilmeli zatlaryňyz

  Poluňyza häsiýeti girizmegiň iň aňsat we iň tygşytly usullaryndan biri, plitkalaryňyzy ýa-da pollaryňyzy goramakdyr.Diýmek, poluň üstünde nädip ýatýandygyňyzy täzeden gözden geçirip, islendik giňişligi ýokarlandyryp bilersiňiz.Ine, nagyşly pollary gurnamagyň berkdigini ýa-da ýokdugyny anyklamaga kömek edýän döredijilik pollary ...
  Koprak oka
 • Umumy parket meselelerini nädip düzetmeli?

  Parket poly näme?Parket pollary ilkinji gezek 17-nji asyryň ahyrynda sowuk plitkalara alternatiwa hökmünde Fransiýada görlüpdi.Agaç poluň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda, berk ölçegli berk agaç bloklardan (zolaklar ýa-da plitkalar hem diýilýär) ...
  Koprak oka
 • Wersal parket polunyň gelip çykyşy

  Wersal agaç poly Öýüňize çylşyrymlylyk we nepislik goşmak isleseňiz, Wersal agaç pollary islendik otaga derrew rahatlyk duýgusyny getirýär.Ilkibaşda Fransiýanyň Wersal köşgünde gurlan bu ajaýyp pol, roýalti bilen berk halaýardy we indi ...
  Koprak oka
 • Amatly pol görnüşini saýlamak üçin görkezmeler

  Häzirki tehnologiýa, internet arkaly gözläp, köp sanly pikirlere we alternatiwalara sebäp boldy we halydan reňk, nagyş, dizaýn, material, stil we beýleki zatlary alarsyňyz.Nireden başlap boljakdygyny bilmeýänler üçin ony tapyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Parket poluň oňaýly taraplary

  Parket poluň gowy we zyýany näme?Parket pollary öýlerde, kwartiralarda, ofislerde we köpçülik ýerlerinde iň meşhur pollaryň biridir.Greathli uly peýdalaryny göz öňünde tutanyňyzda näme üçin aňsat.Bu owadan, çydamly, elýeterli we gurmak aňsat.Şeýle-de bolsa, ...
  Koprak oka
 • Myhmanhananyň iň oňat görnüşleri • Myhmanhananyň dizaýny

  Bir myhmanhana baranyňyzda ilkinji gören zadyňyz näme?Livingaşaýyş jaýynda kabul edişlikde ýa-da parketde kaşaň çilim?Ajaýyp dizaýn poldan başlaýar, esasanam myhmanlaryňyzy haýran galdyrjak bolýan ýeriňiz.Myhmanhana myhmanhana girenlerinde myhmanlaryň geçýän ilkinji ýeri we eşek ...
  Koprak oka
 • Öý bezegi üçin näme üçin gaty agaç poly saýlamaly?

  1. Gaty agaç pollar-saglyk we daşky gurşawy goramak Gaty agaç pollar, “daşky gurşawy goramak” we “saglyk” aýratynlyklaryna eýe bolan ýokary hilli tebigy agaçdyr.Çig malyň ýaşyl daşky gurşawy ...
  Koprak oka