• ECOWOOD

Biz hakda

Biz hakda

ECOWOOD SANATLAR

Kompaniýanyň tertibi

“ECOWOOD INDUSTRIES” 2009-njy ýylda esaslandyryldy, parket panellerinde pol öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, häzirki wagtda diňe bir Hytaýda däl, eýsem Europeewropada, Eastakyn Gündogarda we Aziýanyň beýleki ýurtlarynda-da müşderilere hyzmat edýäris.

Bize berlen parket panelleriniň size zerurdygyny kepillendirmek üçin aşakdaky artykmaçlyklarymyz bar.

Ösen enjamlar
Tejribeli tehnikler we önümçiligi gowy dolandyrmak
Hünär hiline gözegçilik
Satuwdan soň ýöriteleşdirilen hyzmat
Wagtynda eltip bermek
Ösen enjamlar

“ECOWOOD INDUSTRIES” 160 metr uzynlykdaky UV enjamy, nemes Maýk dört taraplaýyn berkitme, ösen çäge enjamy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan, önümiň hiline berk binýat berýän ösen enjamlara we güýçli üpjünçilik ukybyna eýedir.

Tejribeli tehnikler we önümçiligi gowy dolandyrmak

“ECOWOOD INDUSTRIES” önümimiziň hiliniň ajaýyp bolmagyny üpjün edýän agaç pollary öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribeli tehnikleri işe aldy.Mundan başga-da, 10 ýyl bäri agaç pollaryň üstünde işleýän, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan, önümçiligiň bahasyny tygşytlaýan, bahalarymyzy we hilimizi bäsdeşlige ukyply etmek üçin agaç poluň üstünde işleýän dolandyryjy adamymyz bar.

Hünär hiline gözegçilik

Şeýle hem, ýokary hilli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hil barlag laboratoriýasyny döretdik, şeýle hem hünär hiline gözegçilik topary bar.Bularyň hemmesi hilimiziň halkara we senagat standartlaryna ýetmegini üpjün edýär.

Satuwdan soň ýöriteleşdirilen hyzmat

Kompaniýa satuwdan soňky hyzmat bölümini ýöriteleşdirdi, müşderiniň hil meselesini ilkinji gezek çözmegi üpjün edýär, degişli çözgüt we önümçilik bölümine öz wagtynda jogap berýär, şuňa meňzeş meseleleriň gaýtalanmazlygyny bes edýär.

Wagtynda eltip bermek

Kompaniýamyzyň Linyi logistika merkezinde 2000 inedördül metrden gowrak ammary bar, bu önümimiziň ýeterlik üpjün edilmegini üpjün edýär.Güýçli transport, Hytaý arzan bahadan önümimizi her şähere daşamagy üpjün etdi.

Kompaniýamyz elmydama marka, çig mal we satuw boýunça özümizi ösdürer.Işewür hyzmatdaşlarymyz bilen ýeňiş gazanmak üçin hilimizi we netijeliligimizi yzygiderli ýokarlandyrarys.

  • zawod
  • zawod2
  • zawod5
  • zawod3
  • zawod4
  • zawod1