• ECOWOOD

Custöriteleşdirilen Europeanewropa dubly kynçylykly ineredenerli köp gatly wersal parket agaç poly

Custöriteleşdirilen Europeanewropa dubly kynçylykly ineredenerli köp gatly wersal parket agaç poly

Gysga düşündiriş:

Parket paneli poluna Wersal parket paneli hem diýilýär, bu Fransiýanyň iň uly öýlerinde we häzirki wagtda dünýäniň iň uly öýlerinde ulanylýan gaty adaty we nusgawy pol.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

ECOWOOD INDUSTRIES tarapyndan öndürilen parket paneli pollary aşakdaky ölçeglerde öndürip bolar:
Ölçegi:300x300mm, 450x450mm, 600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm.
Galyňlygy:14 / 3mm, 15 / 4mm, 15 / 3mm, 18 / 4mm, 22 / 4mm.
Beýleki ölçegleri özleşdirýär.

Wersal parket panelleri, aşaky ýyladyşda gurnamalar üçin amatly ineredenerli pol hökmünde üpjün edilýär.
Treatmenterüsti bejermek beýleki ineredenerli pollar bilen birmeňzeş bolup biler, meselem: çilim çekilen, çotgalanan, öňünden taýýar ýa-da gutarmadyk we ş.m.

20220421-4-3
20220422-28
20220422-26

Klassiki pol stili hökmünde parket paneli pollary häzirki wagtda gyzyklanmanyň täzeden başlamagyndan lezzet alýar.

Iň meşhur görnüşler - dub agajy pollar ajaýyp janly gurluşy we jikme-jiklikleri, kontrast we geometriýa berýär, islendik içerki giňişlikde ajaýyp kaşaňlyk duýgusyny döredýär.

ECOWOOD SANATÇYLAR has köp adama parket poluň daşky hilinden lezzet almaga, ýaşaýyş we jemgyýetçilik ýerlerinde hakyky çeperçiligi görkezmäge kömek edýär we islendik ýaşaýyş jaýyna wagtlaýyn ýüz tutýar.

Luis XIV tarapyndan ajaýyp Wersal köşgüni bezemek üçin döredilen bu parket dizaýny çylşyrymly we bezeglidir.Parket panelleriniň poly diňe şa maşgalasyna we baý adamlaryň kiçi toparyna degişlidi.Häzirki zaman in engineeringenerçilik agaç pol tehnologiýasy sebäpli, ony isleýänleriň hemmesi elýeterli, diňe ECOWOOD INDUSTRIES-de.

2062 (800-800)
2426 (800-8-00)
3543 (600-600)

Sorag-jogap

1. Parket pollary üçin esasy wagt näçe?
Parketiň 1x20 'konteýneriniň gurşun wagty 30 gün.Gaýtalama sargyt üçin satyn alyş meýilnamaňyz bar bolsa, gurşun wagty 20-25 gün arasynda bolup biler.

2. MOQ näme?
MOQ 50 inedördül metr.

3. Synag buýrugy hökmünde az mukdarda kabul edip bilersiňizmi?
Hawa.Muny kabul edip bileris.Isleýän dizaýnlaryňyzy we ululyklaryňyzy bize görkezmegiňizi haýyş edýäris.

4. Gabat gelýän serhetleri we tagta pollary hödürläp bilersiňizmi?
Hawa, taslamalaryňyza laýyk serhetleri we pollary hödürläp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň