• ECOWOOD

IOS şahadatnamasy Europeanewropanyň meşhur stili ineredenerli parket gaty agaç pol

IOS şahadatnamasy Europeanewropanyň meşhur stili ineredenerli parket gaty agaç pol

Gysga düşündiriş:

Hytaýda hoz agaç plitalary, hoz pollary üçin zawod nokatlary, kompaniýamyz hemişe hil islegiňizi, baha nokatlaryňyzy we satuw maksadyňyzy kanagatlandyrmagy maksat edinýär.Aragatnaşyk çäklerini açýandygyňyzy mähirli garşylaýarys.Ynamly üpjün ediji we gymmatly maglumat gerek bolsa, size hyzmat etmek biziň üçin uly şatlykdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

ECOWOOD INDUSTRIES tarapyndan öndürilen parket paneli pollary aşakdaky ölçeglerde öndürip bolar:

Nusga Wersal parket
Agaç görnüşi Hoz
Agaç gelip çykyşy Amerika
Ölçegi 300x300mm, 450x450mm, 600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm
Galyňlyk 14 / 3mm, 15 / 4mm, 15 / 3mm, 18 / 4mm, 22 / 4mm
Beýleki ölçegleri özleşdirýär.
Baha A / B.
Faceüzü öňünden gumlanan, gutarylmadyk
Içki bevel Hawa
Esasy Ewkalipt
Yzky Weneer gaýa
Bilelikdäki Dil we Groove
Bevel Mikro bevel
Ueelim WBP
Yzky çukur NOOK
Formalhid zyňylyşy E0, CARB II
MC 8-12% ýa-da özleşdirilen
Şahadatnamalar ISO, FSC, CE, CARB, JAS, SÖORGI SKORE
OEM OEM hoş geldiňiz
Wersal hoz parket poly01
Wersal hoz parket poly02
Wersal hoz parket poly03

Ajaýyp dolandyryşymyz, güýçli tehniki ukyplarymyz we berk ajaýyp prosedura bilen müşderilerimize abraýly ýokary hilli, amatly satuw bahalary we ajaýyp üpjün edijiler bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.Iň ynamdar hyzmatdaşlaryňyzyň hataryna goşulmagy maksat edinýäris we Hytaýyň tebigy hoz agaç plitkalary pollary / versailles hoz parquet pol / hoz agaç pollary üçin zawod nokatlaryndan kanagatlanmagy maksat edinýäris, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlarymyza ýüz tutýarys. we özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözläň.

Bäsdeşlik bahasyny, ajaýyp önümleriň hilini, şeýle hem 18 ýyllap zawodyň çin tebigy reňkli ineredenerli dubly pollary köp gatly parket poluny çalt eltip bermäge borçlanýarys, ähli ýerlerden telekeçi bilen peýdaly romantik gatnaşyklarymyz bolup biler diýip umyt edýäris. obeer şary.

18 ýyllyk zawodda öndürilen çin in engineenerli pollar, dub pollary, dürli harytlaryň köp görnüşi, özüňiz saýlap bilersiňiz, bu ýerde bir gezeklik söwda edip bilersiňiz.Customöriteleşdirilen sargytlar kabul ederliklidir.Hakyky iş, mümkin boldugyça ýeňiş gazanmak, müşderiler üçin has köp goldaw bermek isleýäris.Goodhli oňat alyjylara harytlaryň jikme-jikliklerini biziň bilen habarlaşmagyny hoş geldiňiz!

Wersal hoz parket poly04
Wersal hoz parket poly05
Wersal hoz parket poly06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň